Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Abd. Salam Arief

Abstract


Peran zakat sangat signifikan dalam perataan pendapatan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan amat rendah. Zakat juga berfungsi sebagai pendistribusian kekayaan orang yang mampu terhadap mereka yang kurang mampu, dan berperan pula akan mengurangi kesenjangan sosial. Potensi zakat sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan terutama sekali adalah melalui dana zakat produktif. Untuk mewujudkan dana zakat produktif, diperlukan kerja sama seluruh masyarakat dengan memahami tanggung jawab sosial secara penuh. Untuk itu diperlukan juga bantuan para pengelola profesional sebagai usaha untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi di kalangan masyarakat kecil, serta mensejahterakan mereka.

Keywords


zakat, tanggung jawab sosial, pemberdayaan

References


Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadl al-Qur'an, Mesir: Dar al-Fikri, 1981.

Ahmad, Khursid, Studies in Islamic Economics, The Islamic Foundation, 1980.

Amin, Ahmad, Fajr al-Islam, Kairo: Dar al-Fikri, 1965.

Ashker, al-, Ahmed Abdel Fattah, Institutional Framework of Zakah: Dimension and Implication, Islamic Research And Training Institute Jeddah, 1995.

Mawardi, al-, al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, Bairut: Dar al-Kutub, 1978.

Qaradhawi, al-, Yusuf, Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau’i al-Qur’an wa Al-Sunnah, Bairut, 1985.

Razi, al-, Fakhruddin, Tafsir al-Razi al-Musytahar bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib, Bairut: Dar al-Fikr, 1985.

Ridla, Rasyid, Tafsir al-Manar, jilid X, Mesir: al-Manar, 1353 H.

Syaltut, Mahmud, Islam Aqidah wa al-Syari'ah, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
DOI: http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2016.50.2.341-353

Article Metrics

Abstract view : 881 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 1197 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Refrensi      : eztekno.com

Print ISSN    : 0854-8722

Online ISSN : 2443-0757

Indexed By :